X
تبليغات

تصویر ثابت

در یک محیط را توصیف می کند. این کتاب به طور خاص روش های طراحی زیرساخت ها ، اجرای طرح ، عیب یابی استقرار